onsdag 11 maj 2011

What all the fuzz is about!

Det tal jag höll på första maj i Södertälje nämns idag i LT på ledarsidan med rubriken "Oprövade kort är S melodi", detta har lett till en del frågor från olika håll angående vad jag egentligen sade. Nedan följer talet, varket mer eller mindre. That´s all folks!

Kamrater, första maj-demonstranter!
Vissa tror att det är Håkan Juholt som var först med att dela ordet socialdemokrati till begreppet social demokrati. Per-Albin Hansson, för att bara nämna en föregångare, har sagt följande ”först ska vi befästa den politiska demokratin, därefter ska vi förankra den sociala demokratin och den sociala välfärden, sedan är tiden inne att gripa sig an med den ekonomiska demokratin”.

Jag, Anna Bohman, Yilmas Kerimo och Anders Lago.
Det är orimligt att vinna dessa faser i en annan ordning, samtidigt är jag övertygad om att alla kommer att behöva erhållas för att vi ska kunna skapa en verklig och jämlik demokrati. Ernst Wigforss sa det väldigt klokt; ”Den som öppet godtagit en demokratisk likvärdighetsprincip kan inte sedan efter sitt behag begränsa dess tillämpning till vissa livsområden.” Betänk orden igen; ”Den som öppet godtagit en demokratisk likvärdighetsprincip kan inte sedan efter sitt behag begränsa dess tillämpning till vissa livsområden”.

Alltså, vi kan inte, som sanna demokrater, acceptera att vissa delar av samhället förblir odemokratiska.

Samtidigt är det viktigt att påpeka att de första stegen på vägen mot ekonomisk demokrati inte innefattar vare sig löntagarfonder eller andra större socialiseringsprojekt. För det handlar inte alltid om ägande, se på den offentliga sektorn som vi alla äger gemensamt, personalens och brukarnas inflytande över verksamheten är lika knapp där som i privata aktiebolag. Det handlar istället om att vi måste skapa ett verkligt medbestämmande för löntagarna om utformandet av sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter.

En fråga lika intressant, och viktig, för såväl en tjänsteman som för en arbetare.

En del av IF Metalls stora sektion i tåget.
Kamrater, Södertälje kommun bör satsa på intraprenad, inte att förväxla med entreprenad. Intraprenad är när man i offentlig sektor låter den egna personalen ta hand om såväl ansvaret, driften och pengarna för verksamheten och det har testats i liten skala runt om i landet. Resultaten har inte låtit vänta på sig; kvalitén och arbetsmiljön har förbättrats samtidigt som kostnaderna sjunkit. Detta låter väldigt bra för mina södertäljeöron och är något som både Södertälje kommun och Telge-koncernen genast bör titta närmare på.

Det är kommunen och Telge-koncernens uppgift att nu visa vägen för nya tankesätt kring hur arbetsplatser kan demokratiseras. Ge invånarna i Södertälje och kommunens personal ett stort och verkligt inflytande över hur välfärden ska organiseras.

Vi har också en koncern som handlar på samma marknad som flera privata bolag, låt Telge-koncernen visa på konkurrensfördelarna som uppstår när bolagen har den mest motiverade personalen, den bästa arbetsmiljön och den högsta kvalitén, effekter som intraprenad lett till tidigare och som även kan bli verklighet i Södertälje.

För tillsammans kan vi, först i offentlig och sedan i privat sektor, skapa mönsterarbetsplatser och själva leda och fördela arbetet!

Vi bör även se över hur vi driver Telge-koncernen och vilka verksamheter som ska innefattas. Det finns idag områden som istället borde skötas i egen kommunal regi men det finns också flera områden där Telge-koncernen kan skapa nya marknader i Södertälje och därmed nya arbetstillfällen. Jag tänker främst på statliga och regionala upphandlingar där Telge har såväl den organisatoriska styrkan som kunskaperna att se till att driva samhällsservice efter medborgarnas önskemål. Det finns också en rent demokratisk aspekt på det hela, medan varje skattekrona som plockas ut i form av vinst till privata fickor från offentlig verksamhet kan ses som slöseri av skattebetalarnas pengar, skulle vinsterna i verksamheterna, om de sköttes av Telge, generera intäkter till kommunens invånare och återfalla till skattebetalarna och på sikt avlasta den hårt tyngda kommunala budgeten.

Vi har inte råd att inte demokratisera den verksamhet vi sköter eller att inte nyttja Telge-koncernen maximalt!

Avslutningsvis vill jag säga att om den socialdemokratiska idétraditionen utvecklas i den av Per-Albin Hansson utstakade riktningen är framtiden vår, såväl nationellt som lokalt. Det var vi som definierade den politiska demokratin i Sverige, den hade aldrig sett ut som idag om högern fått styra allena. Det var också vi som befäste den sociala demokratin och som byggde upp välfärdssamhället, det är nu bara vi som kan ta oss an den stora uppgift som ligger framför oss när tankarna om nästa steg i den demokratiska samhällsutvecklingen ska tas. Och detta måste göras, socialdemokratin har inte stagnerat, vårt samhällsbygge är inte och har aldrig varit färdigbyggt, borgerligheten har bromsat utvecklingen sedan 2006 men vi har precis rest oss igen…

…och vi tänker bli starkare än vad vi någonsin varit tidigare!


Vi kan bara inte fortsätta att acceptera att vissa delar av samhället förblir odemokratiska. Tack för att ni lyssnade.

Bäst just nu: Tomas Karlsson (C) använder faktiskt ordet "doftar" tillsammans med "socialism" på ledarsidan, I say no more... ;)